جمعه 14 آذر 1399
 آموزش مجازی چگونگی صادرات خدمات
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 5 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 3 آذر 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 5 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی