جمعه 14 آذر 1399
 آموزش مجازی برند
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 17 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 16 آبان 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 17 آبان 1399
برگزار کننده:مرکز آموش و توسعه سرمایه انسانی