سه شنبه 29 مهر 1399
 گردشگری صنعتی9
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 29 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 28 مهر 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 29 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار