سه شنبه 29 مهر 1399
 آموزش مجازی اینکوترمز 1 و 2
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 26 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 26 مهر 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 27 مهر 1399 تا دوشنبه 28 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی