شنبه 29 شهريور 1399
 گردشگری صنعتی5
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 1 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 31 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 1 مهر 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی