شنبه 29 شهريور 1399
 گردشگری صنعتی4
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 25 شهريور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 24 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 25 شهريور 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی