شنبه 29 شهريور 1399
 آموزش مجازی چگونگی تدوین مدل و برنامه تجاری
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 3 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 31 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 3 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی