دوشنبه 16 تير 1399
 آموزش مجازی روشهای بازاریابی نوین در عصر کرونا
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 11 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 10 تير 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 11 تير 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی