سه شنبه 17 تير 1399
 آموزش مجازی تثبیت زنجیره تامین در عصر کرونا
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 9 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 7 تير 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 9 تير 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی