شنبه 3 اسفند 1398
 برنامه ریزی استراتژیک در تشکل ها
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 28 دي 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 28 دي 1398
تاریخ برگزاری:يکشنبه 29 دي 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان