جمعه 1 آذر 1398
 کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره اثربخش