جمعه 1 آذر 1398
 کارگاه آموزشی معرفی بازار و فرصت های سرمایه گذاری سوریه