يکشنبه 27 مرداد 1398
 همایش بررسی فرصتهای تجاری در روند بازسازی سوریه