يکشنبه 27 مرداد 1398
 جلسه اعضاء اتاق بازرگانی اصفهان و میزبانی از رئیس کل بانک مرکزی و معاونین