پنجشنبه 1 فروردين 1398
 کارگاه آموزشی نحوه حضور در نمایشگاه و بازاریابی نمایشگاهی