پنجشنبه 2 اسفند 1397
 همایش فرصت های جذب سرمایه گذار ی، تامین مالی و تجارت با آلمان