پنجشنبه 2 اسفند 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري اصفهان و ترکیه