پنجشنبه 2 اسفند 1397
 سمینار تخصصی " استراتژی¬های تأمین مالی و سرمایه گذاری در رایط جدید اقتصاد ایران"