پنجشنبه 2 اسفند 1397
 تأمین مالی پروژه¬های زیرساختی استان مبتنی بر روش مشارکت عمومی و خصوصی، با مطالعه موردی کشور کره جنوبی PPP