شنبه 31 فروردين 1398
 کارگاه آموزشی " آشنایی با اخلاق عملی کسب و کار و ارائه راهکارهای کاربردی