پنجشنبه 2 اسفند 1397
 سمینار اموزشی اصول ارتباطات و تشریفات بین المللی