پنجشنبه 2 اسفند 1397
 کارگاه آموزشی" تفکر خلاق و آموزش متدولوژی TRIZ