پنجشنبه 2 اسفند 1397
 اصول مدیریت تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه های EPC