يکشنبه 29 ارديبهشت 1398
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و آلمان