پنجشنبه 27 دي 1397
 نشست همکاری های صنعتی ایران و کره جنوبی به منظور رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs)