جمعه 25 آبان 1397
 کارگاه آموزشی " رويكردی به نگهداري وتعميرمبتنی برقابلیت اطمینان (RCM)"