پنجشنبه 27 دي 1397
 کارگاه آموزشی " رويكردی به نگهداري وتعميرمبتنی برقابلیت اطمینان (RCM)"