پنجشنبه 27 دي 1397
  آشنایی با مفاهیم نوین و الزامات گزارشگری صورت¬های مالی طبق استانداردهای بین الملل و ایران