يکشنبه 29 مهر 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و اسپانیا