دوشنبه 25 تير 1397
 نشست معرفی پتانسیل های تجاری و فرصت های سرمایه-گذاری در کشور تونس
نشست معرفی پتانسیل های تجاری و فرصت های سرمایه­گذاری در کشور تونس

14تیر1397
ساعت17:00

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان