جمعه 25 آبان 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري اصفهان و دالیان چین