دوشنبه 25 تير 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و استان "خرسون" اوکراین

نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري
در اصفهان و استان "خرسون" اوکراین

21 شهریور ماه 1394

شروع برنامه 16:30

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان


                      "دریافت لیست اعضاء حاضر در جلسه"
     

Business Meeting to Explore Trade and Investment Opportunities in Isfahan and Kherson, Ukraine

12.September.2015

نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري 
در اصفهان و استان "خرسون" اوکراین

21 شهریور ماه 1394

شروع برنامه 16:30

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان


                      "دریافت لیست اعضاء حاضر در جلسه"
     

Business Meeting to Explore Trade and Investment Opportunities in Isfahan and Kherson, Ukraine

12.September.2015

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان