دوشنبه 25 تير 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و ایالت بادن ورتمبرگ آلمان


نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و ایالت بادن ورتمبرگ آلمان

17 شهریور ماه 1394 
ساعت 11 صبح

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان


"دریافت لیست اعضاء حاضر در جلسه"


Business Meeting to Explore Trade and Investment Opportunities in Isfahan and Baden-Württemberg

8th.Sep.2015نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و ایالت بادن ورتمبرگ آلمان

17 شهریور ماه 1394
ساعت 11 صبح

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان


"دریافت لیست اعضاء حاضر در جلسه"


Business Meeting to Explore Trade and Investment Opportunities in Isfahan and Baden-Württemberg

8th.Sep.2015

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان