دوشنبه 25 تير 1397
 نخستین همایش کتاب و کتاب خوانی در اصفهان
احتراماً به استحضار مي‌رساند اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزی اصفهان در راستاي برگزاري سلسله سمینار‌‌ هاي آموزشی خود، در نظر دارد سميناري را تحت عنوان" نخستین همایش کتاب و کتاب خوانی در اصفهان " با حضور تعدادی از نویسندگان و مؤلفین کتاب برگزار نمايد.


زمان: پنج شنبه 19 شهریور ماه 1394

پذیرش ساعت 16:30 *** شروع برنامه ساعت 17:00 الی 21:00

مکان: سالن همایش های اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان

احتراماً به استحضار مي‌رساند اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزی اصفهان در راستاي برگزاري سلسله سمینار‌‌ هاي آموزشی خود، در نظر دارد سميناري را تحت عنوان" نخستین همایش کتاب و کتاب خوانی در اصفهان " با حضور تعدادی از نویسندگان و مؤلفین کتاب برگزار نمايد.


زمان: پنج شنبه 19 شهریور ماه 1394

پذیرش ساعت 16:30 *** شروع برنامه ساعت 17:00 الی 21:00

مکان: سالن همایش های اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان
اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان