سه شنبه 20 آذر 1397
 نخستین همایش کتاب و کتاب خوانی در اصفهان