دوشنبه 2 مهر 1397
 نشست مشترک با هیئت تجاری کشور چک