سه شنبه 20 آذر 1397
 نشست مشترک با هیئت تجاری کشور چک