سه شنبه 20 آذر 1397
 کارگاه آموزشی شرح و تفسیر اصطلاحات بازرگانی بین المللی INCOTERMS 2010