سه شنبه 20 آذر 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و اسپانیا