پنجشنبه 27 دي 1397
 کارگاه آموزشی " آشنایی با اخلاق عملی کسب و کار و ارائه راهکارهای کاربردی