سه شنبه 30 مرداد 1397
 همایش تحریم ها و اقتصاد ایران با تاکید بر تداوم کسب و کار