يکشنبه 29 مهر 1397
 همایش تحریم ها و اقتصاد ایران با تاکید بر تداوم کسب و کار