يکشنبه 29 مهر 1397
 سمینار اموزشی اصول ارتباطات و تشریفات بین المللی