سه شنبه 30 مرداد 1397
 سمینار اموزشی اصول ارتباطات و تشریفات بین المللی