سه شنبه 20 آذر 1397
 کارگاه آموزشی" تفکر خلاق و آموزش متدولوژی TRIZ