يکشنبه 29 مهر 1397
 کارگاه آموزشی" تفکر خلاق و آموزش متدولوژی TRIZ