سه شنبه 30 مرداد 1397
 کارگاه آموزشی" تفکر خلاق و آموزش متدولوژی TRIZ