دوشنبه 25 تير 1397
 نشست معرفی پتانسیل های اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری در ایالت راینلند فالس آلمان
نشست معرفی پتانسیل های اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری در ایالت راینلند فالس آلمان

14تیر1397
ساعت 11

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان