دوشنبه 25 تير 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري اصفهان و دالیان چین
نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري
اصفهان و دالیان  چین
11تیر1397
ساعت 10
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان
 
 
Business Forum to Explore Trade and Investment Opportunities
Isfahan and Dalian
2 July 2018