سه شنبه 20 آذر 1397
 کارگاه آموزشی " آشنایی با فرآیندهای مدیریت ادعا در پروژه ها"