دوشنبه 2 مهر 1397
 کارگاه آموزشی " آشنایی با فرآیندهای مدیریت ادعا در پروژه ها"