سه شنبه 30 مرداد 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري اصفهان و آلمان