پنجشنبه 27 دي 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري اصفهان و روسیه