يکشنبه 29 مهر 1397
 کارگاه آموزشی " افزایش کارایی و بهره وری در بنگاههای اقتصادی"