سه شنبه 30 مرداد 1397
 کارگاه آموزشی تحقیق و توسعه ضرورتی انکارناپذیر در بقا سازمانها