پنجشنبه 27 دي 1397
 کارگاه آموزشی تحقیق و توسعه ضرورتی انکارناپذیر در بقا سازمانها