يکشنبه 29 مهر 1397
 کارگاه آموزشی تحقیق و توسعه ضرورتی انکارناپذیر در بقا سازمانها