سه شنبه 30 مرداد 1397
 کارگاه آموزشی " افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار (صنعت کفش اصفهان)"